Obec Velim
Obec Velim

Adresa:

náměstí Obránců míru 120
281 01 Velim

Kontakt:

+420 321 763 001

ouvelim@velim.cz

Po: 8-11:30 a 12-17
 St: 8-11:30 a 12-17

 Sběrné místo ve Velimi bude otevřeno od července do srpna 2024  každou sobotu od 9:00-10:00 hodin .  Od září 2024 bude sběrné místo otevřeno  i ve středu od 16:00-17:00 hodin a v sobotu od 9:00-10:00 hodin .

Placení záloh na daň silniční

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Placení záloh na daň silniční

4. Základní informace k životní situaci

Zálohy na daň silniční platíte k 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12.

Zálohy na daň neplatíte za vozidla osvobozená od daně, pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

 • poplatník jako daňový subjekt,

 • zákonný zástupce fyzické osoby nebo opatrovník (není-li fyzická osoba způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně),

 • správcem daně ustanovený zástupce fyzické nebo právnické osoby,

 • další zástupci osoby zúčastněné na správě daní dle § 25 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - zmocněnec nebo společný zmocněnec či společný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

Poplatník - zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla k pracovní cestě, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější, může uplatnit denní sazbu daně, která činí 25 Kč za každý den použití těchto vozidel. Přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu v průběhu zdaňovacího období měnit.

Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. 12. jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Za kalendářní měsíc prosinec se již neplatí záloha, daň je splatná nejpozději při podání daňového přiznání k této dani (tzn. do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období) a uhrazené zálohy na daň se započítávají na úhradu splatné daně.

Poplatník daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle ust. § 6 odst. 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, snižuje sazba daně o 48 %, platí jen jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. 12. zdaňovacího období.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zálohu lze platit:

 • bezhotovostním převodem z účtu (vedeného u banky) na příslušný účet správce daně,

 • v hotovosti:

 • prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence (poštovním poukazem) na příslušný účet správce daně,

 • osobám pověřeným správcem daně výhradně přijímat od daňových dlužníků platby na daň v hotovosti (na přijatou platbu je správce daně povinen vydat potvrzení),

 • přeplatkem na jiné dani.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zálohy na daňovou povinnost hradíte územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu podle vašeho trvalého pobytu v České republice, jste-li fyzická osoba, nebo v místě vašeho sídla v České republice, jste-li právnická osoba.

Územní působnost a sídlo (včetně názvu) nově vzniklých finančních úřadů upravuje ust. § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Územní pracoviště těchto finančních úřadů (tzv. nová územní pracoviště) jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami (místně příslušným správcem daně je finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku - nikoli územní pracoviště).

Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (jejich seznam je uveden v příloze této vyhlášky) - naopak územní pracoviště finančních úřadů nacházející se v jejich sídlech jsou stanovena "Pokynem č. GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části".

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správu daně silniční vykonává územní pracoviště finančního úřadu - jeho pověřený útvar, zpravidla oddělení (většinou vyměřovací).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V souvislosti se zaplacením zálohy nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zálohy na daň silniční jsou splatné k 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jste povinni vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jako pomůcku lze využít tzv. informační leták daně silniční (25 MF - 4), který je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky mohou být uplatněny vůči rozhodnutím územních finančních orgánů (mj. např. rozhodnutí o stanovení záloh jinak nebo rozhodnutí o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat), vydaným v daňovém řízení.

Podmínky pro jejich uplatnění podrobně stanovuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 108 a následujících).

Opravné prostředky dělíme na:

 • řádné opravné prostředky (odvolání nebo rozklad),

 • mimořádné opravné prostředky (návrh povolení obnovy řízení).

V daňovém řádu je též upraveno, za jakých podmínek a proti jakým rozhodnutím územních finančních orgánů lze jednotlivé opravné prostředky použít.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Daňový subjekt je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku zálohované daně nejpozději v den její splatnosti; v tomto případě je povinen hradit úrok z prodlení (ust. § 252 a 253 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.

Pokud je pro zálohovanou daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti.

Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému dlužníku nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Vzniknou-li vám při platbě záloh na daň silniční nějaké další nejasnosti a potíže, obraťte se nejlépe na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu.

Základní informace vám podá kterýkoli finanční úřad, resp. územní pracoviště.

Ve složitějších a specifických případech doporučujeme obrátit se na daňového poradce, příp. na Komoru daňových poradců České republiky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Vznik povinnosti podat daňové přiznání k dani silniční

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství

Lazarská 7

117 22 Praha 1

- sekce metodiky a výkonu daní

- odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend / oddělení majetkových daní a daně silniční

26. Kontaktní osoba

Bc. Darek VÍT

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Daň a záloha na daň za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Datum

Dnes je středa, 24. 7. 2024, 8:14:20

Svátek

Svátek má Kristýna

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 15 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.87m/s
tlak1017hPa
vlhkost61%
srážky1.16mm

Czech POINT

Obec Velim poskytuje tuto službu. 

CzechPoint

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:116
TÝDEN:823
CELKEM:1392773

mojeiD na našich stránkách!

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Velim a Vítězov. Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

appGoogle playApp Store

Interaktivní mapa

Mapové podklady

mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

24.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

20.5 °C

Vlhkost:

72.2 %

Rosný bod:

15.3 °C

ČEZ informační banner

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

O obci Velim

Velim je obec Středočeského kraje, kolínského regionu, ležící 10 km západně od Kolína.Obec se rozkládá na 1570 ha katastrální plochy, leží v nadmořské výšce 203 m a je největší obcí Kolínska.V obci se nachází Základní škola T.G. Masaryka, mateřská škola, knihovna, zubař, dětské zdravotní středisko, praktický lékař, veterinář, pošta, dům s pečovatelskou službou, evangelický a katolický kostel, nádraží. Sportovcům slouží hřiště FC Velim, sportovní hřiště a místní sokolovna.